Privacy statement

Via de website coderdojo-nijmegen.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.St. Coderdojo Nijmegen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • met derden een verwerkersovereenkomst aangaan waarin afspraken gemaakt worden over de persoonsgegevens die wij een hen doorgeven.

Voor beide geldt dat :

  • de verzameling van persoonsgegevens zich beperkt zich tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

St. Coderdojo Nijmegen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken uw volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Email adressen
  • Cookies voor locatiebepaling (via Matomo) voor bezoek-statistiek (per land).
  • Foto’s: als er foto’s worden gemaakt tijdens Coderdojo bijeenkomsten dan wordt ter plekke vooraf om toestemming gevraagd via een webpagina.

Verstrekking aan derden

We kunnen uw e-mailadres voor een nieuwsbrief gebruiken. Dat doen we met behulp van Mailchimp (www.mailchimp.com). Elke email bevat een link om u af te melden.

Wanneer u bij ons een reservering doet, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van Eventbrite (www.eventbrite.com). Zij registreren persoonsgegevens ten behoeve van het maken van de reservering (email-adres en financiële gegeven in het geval van donaties).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bij grote wijzigingen sturen we u een e-mail.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 

Stichting Coderdojo Nijmegen
Waalbandijk 16
6541 AJ  Nijmegen